«ترویج کتاب: راهنمای عملی» منتشر شد

کتاب «ترویج کتاب: راهنمای عملی» به قلم یوسف عابدی، مصطفی آهنگر و مریم چهرقانی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر و راهی بازار نشر شد.