حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کودکان در عصر انقلاب صنعتی چهارم

کشورهای متعهد باید از مؤسسات آموزشی و فرهنگی مانند کتابخانه‌های عمومی و تخصصی و موزه‌ها برای امکان دسترسی کودکان به منابع گوناگون یادگیری و آموزش در محیط دیجیتال حمایت کنند.